Et dekk med utsikt over en vannmasse

NKS Olaviken sykehus

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer. NKS Olaviken er en ideell virksomhet, organisert som et aksjeselskap hvor Bergen sanitetsforening er eneeier. Du kan lese mer om Bergen Sanitetsforening på www.bergensanitetsforening.no Siden 2002 har NKS Olaviken hatt rammeavtale med Helse Vest RHF og med dette funksjon som sykehus/spesialisthelsetjeneste.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er en regional spesialisthelsetjeneste til eldre med ulike psykiske lidelser, mennesker med demenssykdommer og et ressurssenter for mennesker med Huntington sykdom og ulike andre nevrodegenerative sykdommer.

NKS Olaviken tilbyr et bredt spekter av spesialisthelsetjenester innen diagnostikk og behandling av demens/alderspsykiatriske lidelser. Virksomheten omfatter poliklinikk, ambulerende tjenester fra poliklinikk og døgnavdelinger, samt døgn/utredningsposter med totalt 21 plasser. NKS Olaviken driver også en egen spesial sykehjemsavdeling for pasienter med Huntington sykdom med driftsavtaler med ulike kommuner i landet. NKS Olaviken har rundt 145 medarbeidere med høy tverrfaglig kompetanse.

Som en del av spesialisthelsetjenesten arbeider vi for å tilby pasientene våre best mulig behandling. Vi legger derfor vekt på fagutvikling, forskning og formidlingsarbeid, samt kompetansebygging for primærhelsetjenesten ved undervisning og veiledning.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus ble opprettet i 1965 med formål å gi et tilbud til mennesker med demenssykdommer, og var et av de første spesialtilbudene i Norge på dette området. NKS Olaviken er pr i dag det eneste alderspsykiatriske sykehuset i Norge.

1. Utredning og behandling av pasienter utredning og behandling
2. Fagutvikling, forskning og formidling fag og forskning
3. Utdanning av helsepersonell Utdanning
4. Opplæring av pasienter og pårørende pårørende
jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten, paragraf 3.8
5. Sykehjem for personer med Huntington sykdom
(jfr.Lov om helsetjenesten i kommunen 1.3.6)

NKS Olaviken – for mestring og verdighet

Tjenestetilbud

1. Vi skal utvikle tjenestene og samarbeidsformene, internt og eksternt, med mål om å kunne tilby pasientenes helsetjenester som er tilgjengelige, effektive uten unødig venting, formet i samarbeid med pasienter, av høy kvalitet og uten uønsket variasjon. 

2. Vi vil videreutvikle arbeidsmetoder og -modeller som tar spesialistkompetansen ut til pasienten heller enn pasienten til spesialisten. 

3. Vi vil arbeide systematisk for å bedre kvaliteten, pasientsikkerheten og pasientenes mulighet for medvirkning. 

4. Vi vil se pasientenes helseproblemer i et helhetlig perspektiv, hvor fysisk og psykisk helse har en sammenheng og påvirkes også av sosiale forhold. 


Forskning, formidling og utvikling 

1. Vi vil prioritere klinikknær forskning som kommer til nytte for pasientene og tjenestene. 

2. Vi vil prioritere ressurser til fag- og tjenesteutvikling og forbedringsprosjekter som er innovative og bidrar til nye løsninger for tjenester og samhandlingsmodeller for å møte fremtidige behov. 

3. Vi vil legge til rette for at våre medarbeidere får videreutvikle sin kompetanse og holde seg oppdatert i sitt fagfelt, og at det er muligheter for å kombinere klinisk arbeid med forskning eller fagutviklingsarbeid. 


Samhandling 

1. Vi vil arbeide for å sikre reelle medvirkningsmulighet for våre pasienter og deres pårørende når det gjelder utforming av helsehjelpen som gis. 

2. Vi vil videreutvikle og styrke modellen med arbeid i tverrfaglig team, hvor kompetansen og ressursene kan brukes fleksibelt på tvers av seksjonene når det er formålstjenlig. 

3. Vi vil fortsette med kontinuerlig dialog og samarbeid med kommuner og andre deler av spesialisthelsetjenesten for å utforme tjenester for bedre ressursutnyttelse og NKS Olaviken – Strategiplan 2021-2024 16 best mulig nytteverdi for brukerne. 


 Støttetjenester 

1. Vi skal sikre vår kjernevirksomhet gjennom optimal utnyttelse av IKT, god økonomistyring, realisering av eiendomsareal, god personalpolitikk og bærekraftig drift


Klikk på den årsmeldingen nedenfor som du vil se eller laste ned.

Årsmelding 2023

Årsmelding 2022

Årsmelding 2021

 Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

 Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon

Ved problemer med telefonlinjene på dagtid, kan du ringe mobilnr.: 93413260 til resepsjonen.

Postadresse

Askvegen 150, 5306 Erdal Hvis du kommer med buss til Olaviken er nærmeste busstopp Furuly

Slik finner du fram

Et tre foran en bygning

NKS Olaviken sykehus

Askvegen 150

5306 Erdal