Er du samarbeidspartner?

Vi ønsker et godt samarbeid med deg som henviser fra primær- eller spesialisthelsetjenesten. NKS Olaviken har døgnavdeling på Askøy med 21 plasser (15 lukkede, 6 åpne).

Vår poliklinikk ligger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og har følgende tilbud:

 

Målgrupper

NKS Olavikens alderspsykiatriske sykehus tilbyr utredning, vurdering og behandling av følgende pasienter:

 • Pasienter med psykiske lidelser og/eller kognitiv svikt som debuterer etter fylte 65 år
 • Pasienter over 65 år med psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt ved DPS, eller når samtidige sykdommer og/eller alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.
 • Pasienter med demens og adferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.
 • Pasienter under 70 år med mistanke om kognitiv svikt på nevrogenerativt grunnlag utredes i vår   hukommelsesklinikk

Hukommelsesklinikken brosjyre.pdf

Mål og arbeidsformer

 • Vår poliklinikk mottar alle henvisninger for utredning og behandling. Vi vurderer henvisningen tre ganger i uken, og har som oftest ventetid på 1-4 uker. Utredningen skjer fortrinnsvis i poliklinikken, evt i pasientens hjem, på sykehjem, eller på en av våre døgnavdelinger om nødvendig.
 • Våre viktigste samarbeidspartnere er pårørende og den kommunale helsetjenesten.
 • Vi tilbyr utredning og behandling, inkludert veiledning, på sykehjem eller i pasientens hjem. Prosessen starter gjerne med poliklinisk eller ambulant vurdering/ behandling. Dersom en ikke kommer i mål med poliklinisk/ambulant behandling kan innleggelse i vårt sykehus bli aktuelt.
 • Vi arrangerer i tillegg pårørendekurs, har ulike gruppetilbud for pårørende og pasienter, og tilbyr fagseminarer og annen form for undervisning.
 • Ved behov for råd ta gjerne kontakt på telefon for å snakke med en av våre leger. Vi tilstreber å svare telefonhenvendelser samme dag og kan bidra med råd til fastleger, tilsynsleger på sykehjem og andre samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi kan også tilby videokonsultasjoner med veiledning for sykehjem.

  Inntak og henvisning

  Vi trenger skriftlig henvisning med beskrivelse av problemstilling og mål for utredning og behandling. Vi ønsker å få:
 • Oversikt over psykisk og somatisk sykehistorie
 • Beskrivelse av aktuelle symptomer og funksjonsnivå, inkludert resultat på MMS og klokketest ikke eldre enn 3 måneder.
 • Oppdatert medikamentliste, inkludert vurdering av effekt og bivirkninger av aktuelle og tidligere brukte legemidler mot psykisk sykdom.
 • Resultat av nødvendige blodprøver
 • Beskrivelse av MR cerebri (fortrinnsvis med demensprotokoll), evt bekreftelse på at henvisning er sendt
 • Relevante epikriser og evt. Sykepleierapport

 

Vi kan ofte tilby rask poliklinisk time om nødvendig, men Olaviken alderspsykiatriske sykehus har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon. Ved behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern bør dette i all hovedsak skje ved døgnposter i DPS eller eventuelt ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM). 

Innleggelse

Vi ber henvisende leger om å være oppmerksom på at når pasienten legges inn psykisk helsevern er det nødvendig med en vurdering av samtykkekompetanse i forhold til den aktuelle helsehjelpen. Når pasienten mangler samtykkekompetanse er frivillighet «åpenbart formålsløst å forsøke», jf. psykisk helsevernloven § 3–3 nr. 1. Frivillighet kan derfor ikke benyttes dersom pasienten mangler samtykkekompetanse i forhold til innleggelse/helsehjelp.

Informasjon om utskriving av pasient der det er behov for å anvende pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-5_.docx

Samtykkekompetanse ved innleggelse og loven med kommentarer om tvungen psykisk helsevern.docx

Vedtakskompetanse ved innleggelse i kommunalt sykehjem - hvem som er ansvarlig for helsehjelpen.pdf

 

Hvor skal pasienten henvises til?

Ut fra nasjonale føringer anbefales det at pasienter over 65 år som henvises til psykisk helsevern vanligvis bør vurderes og behandles ved DPS.  Videre skal den kommunale helsetjenesten utrede og diagnostisere ukompliserte tilfeller av demens. Bare når lidelsens alvorlighetsgrad og kompleksitet tilsier det, bør pasienten vurderes og behandles i alderspsykiatri.

I Helse Bergen HF sitt opptaksområde er det to enheter som gir tilbud innen alderspsykiatri på sykehusnivå, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Seksjon for alderspsykiatri, Helse Bergen (HBE).

 

Pasienter som kan behandles ved begge institusjonene

En stor andel av alderspsykiatriske pasienter kan henvises både til NKS Olaviken og Seksjon for alderspsykiatri, HBE, og vil få et like godt tilbud ved begge institusjonene.

Det er lav terskel for kontakt og dialog rundt henvisninger/inntak mellom institusjonene, samt overføring av henvisninger ved behov, for å kunne gi pasientene best mulig tilbud uten lang ventetid.

Pasienter som bør henvises til Olaviken

 • Pasienter med demens og/eller en alvorlig sinnslidelse komplisert med utfordrende atferd.

  Pasienter som bør henvises til Seksjon for alderspsykiatri, HBE
 • Alderspsykiatriske pasienter med samtidig behov for bistand fra somatisk spesialisthelsetjeneste på grunn av omfattende somatisk sykdom og behov for hyppige/døgntilgjengelige laboratorietjenester o.l.
 • Alderspsykiatriske pasienter med behov for innleggelse og ECT-behandling der transport til og fra behandling fra Olavikens døgnavdelinger Askøy blir belastende.

 

Sist oppdatert 26.02.2024