Lett tilgjengelige tjenester og bistand til kommuner for å ivareta pasienten i kommunen

NKS Olaviken prioriterer allokering av spesialistressurser til utadvendt arbeid mot kommunene, heller enn å bygge flere døgnplasser

Befolkningen i Norge har god helse, og levealderen vår er blant de høyeste i verden.Flere vil leve lenger med sammensatte og komplekse helseutfordringer – noe som stiller større krav til fagfolkene i helsetjenesten. 

Kommunen har vært og vil være den sentrale aktøren for å ivareta målgruppen med omfattende og økende omsorgsbehov. NKS Olaviken vurderer følgende momenter som avgjørende med tanke på fremtidig ansvars- og arbeidsfordeling: 

 • Pasienten utredes og ivaretas i kommunen når tilstanden ikke krever spesialisert kompetanse. Så langt som mulig skal alderspsykiatriske tjenester tilbys i pasientens nærmiljø heller enn å flytte pasienten unødig. 
 • For spesialisthelsetjenesten blir det sentralt å utvikle kapasiteten og arbeidsformer for å bistå kommunene. 
 • Ikke utelukkende flere sykehussenger (i tilfelle større differensiering av disse) - heller mer ressurser ut mot ivaretagelse av pasienten i kommunen.

Tjenesteutvikling mot «hjelp i nærmiljøet» og «det utadvendte sykehus»:

 • «Satellitt-poliklinikk» - alderspsykiatrisk poliklinikk noen dager hver måned i et helsehus 
 • IAT (Intensivt ambulant team) – raskt responstid og intensiv behandling i en kortere tidsperiode, i første omgang for pasienter i sykehjem og omsorgsboliger, etter hvert også i eget hjem
 • Vurdere å etablere et FACT team (flexible assertive community treatment) for hjemmeboende eldre med kroniske og alvorlige psykiske lidelser, evt komorbide tilstander med rus – utprøving i samarbeidsprosjekt med kommuner
 • Øke bruken av teknologi for videokonsultasjoner («Digital samkonsultasjon») 
 • Ytterligere utvikle samhandling og kommunikasjon mot kommunene innen rammen av Helsefelleskapet 
 • Støtte kommuner i fht økte ressurser knyttet mot omfattende utfordringer i fht mottak og ivaretagelse av omsorgstrengende pasienter 
 • Lett tilgjengelig og rask rådgivning og veiledning, på pasient- og systemnivå 
 • Fortløpende utviklingsprosjekter/innovasjon i samarbeid med kommunene​​
Sist oppdatert 15.08.2022