Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten – NorKog

​NKS olaviken alderspsykiatriske sykehus deltar i NorKog.

For å øke kunnskap om diagnostikk, utvikling og behandling av demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Aldring og helse) og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe) i 2007 initiativ til å opprette et kvalitets- og forskningsregister for pasienter som utredes i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Syv poliklinikker i Helse Sør-Øst deltok fra starten. I 2009 ble Helse Vest med, og i 2013 ble poliklinikker i Helse Midt-Norge og Helse Førde inkludert. Helse Nord ble med i NorKog ved slutten av 2015. I mars 2013 fikk registeret status som Nasjonalt kvalitetsregister for demens.
Formålet med NorKog er å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens som utredes i spesialisthelsetjenesten.

Dette gjøres ved å:

  • arbeide for å bedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens, for å lære mer om sykdomsforløpet og bedre behandlingen
  • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i utredning av kognitive symptomer og demens i spesialisthelsetjenesten
  • sikre at pasientene utredes etter samme mal, med strukturert innhenting av informasjon, ved bruk av internasjonal anerkjente utredningsverktøy og tester
  • videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling mellom de behandlende poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten som utreder kognitive symptomer og demens, for å sikre likeverdig utredning i hele landet
  • arbeide for å fremme forskning knyttet til kognitive symptomer og demens og bidra med data til forskning på disse områdene
  • bidra med data som gir beslutningstagere bedre grunnlag for planlegging av tjenester til personer med kognitive symptomer og demens

NorKog har som mål å inkludere alle pasienter med samtykkekompetanse som henvises til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten i Norge for utredning av kognitive symptomer og/eller demens.
Det inkluderes også data fra pårørende som samtykker til dette.
Registersettet i NorKog er en utredningspakke som benyttes av klinikerne i undersøkelse og testing av pasienten. NorKogs registersett benyttes også ved opplæring av nyansatte.

Sist oppdatert 04.05.2018