KVALAP

KVALAP er et register for personer som utredes og behandles ved alderspsykiatriske avdelinger i spesialisthelsetjenesten. Registeret er et samarbeidsprosjekt mellom alderspsykiatriske avdelinger i Norge. Registeret består av opplysninger som samles inn ved vanlig utredning og behandling av pasienter ved alderspsykiatriske poliklinikker og sengeposter.

Bakgrunn

Registeret ble etablert i 2011 og Diakonhjemmet ble gitt konsesjon. Registeret var et samarbeid mellom Diakonhjemmet sykehus, Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og NKS Grefsenlia. I 2016 ble konsesjon overført til Oslo Universitetssykehus Ullevål ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Målsetting

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse håper registeret kan bidra til at vi utvikler bedre utredning og bedre behandling, både med og uten legemidler.

Opplysningene i registeret benyttes til kvalitetsforbedrende arbeid:

  • for å bedre tjenesten til pasienter og pårørende.
  • for å undersøke omsorgstilbud, bruk av helsetjenester og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjeneste

Opplysningene i registeret ønskes også brukt til forskning:

  • for å få økt kunnskap om psykiske sykdommer hos eldre og følge symptomutvikling.
  • for å bedre våre diagnostiske metoder.

Les mer: www.aldringoghelse.no/forskning/kvalap/

I NKS Olavikens Strategiplan for 2021 – 24 står det blant annet under ønsket utvikling at vi jobber for kunnskapsbasert og helhetlig utredning og behandling, brukermedvirkning, effektive tjenester uten unødig variasjon, pasientsikkerhet og helhetlig behandling.  Gjennom deltagelse i KVALAP vil vi fremme dette.

NKS Olaviken har som mål å integrere KVALAP som del av standard utrednings- og behandlingsforløp og implementere dette i avdeling døgn høsten 2021.


Sist oppdatert 29.03.2023