Soundbeam

Soundbeam – Musikkterapeutisk hjelpemiddel for personer med Huntington sykdom

​I denne pilotstudien vil vi undersøke om bruk av en musikalsk installasjon, Sound Beam, kan øke kommunikasjon og samhandling hos pasienter med Huntington sykdom. Idéhaver og prosjektleder er Sunniva Ulstein Kayser som er musikkterapeut ved Nevropsykatrisk Avdeling Huntington.

Utfordringer knyttet opp mot kommunikasjon og samhandling 

Ved Huntingtons sykdom (HS) rammes det verbale språket og personens evne til å kommunisere og uttrykke seg blir kraftig svekket. Dette kan bidra til økt uro hos personen samt hindre god samhandling med pårørende og hjelpeapparatet rundt den enkelte.  Det blir dermed viktig å å finne alternative metoder for samhandling og kommunikasjon med personen.

Intensjonen med pilotstudien

Musikk og musikkterapi har vist seg å være en nyttig innfallsport i for å øke mulighetene for kommunikasjon og samhandling hos pasienter med HS. Musikk kan anvendes for å ivareta og opprettholde språkfunksjon og samt være en ikke-verbal kommunikasjonskanal. Sound Beam er en musikalsk installasjon som omgjør bevegelser til musikk. Knyttet opp mot HS, kan denne installasjonen dermed være svært nyttig med tanke på ett av symptomene hos personer med HS er ufrivillige bevegelser. I denne pilotstudien ønsker en å evaluere effekten av Sound Beam som et verktøy for å øke samhandlingen og kommunikasjonen med pasienter med HS.  Dette gjøres gjennom å sammenligne videoanalyser av musikkterapi med og uten Sound Beam hos 3 pasienter i senfasen av HS.

Sist oppdatert 04.05.2018