Miljøterapiprosjekt

For perioden 2021-24 har NKS Olaviken fokus på ulike områder av vår miljøterapeutisk behandling.

Teoretisk bygger miljøterapeutisk arbeid ved NKS Olaviken på personsentrert tilnærming, kognitiv atferdsterapeutisk forståelse og Gundersons prinsipper, som spesifisert i Felles Utrednings- og Behandlingsmodell for Olaviken.

Videre har en tradisjonelt benyttet kompetanse/elementer fra Marte Meo –metoden og i de senere årene har det vært gjennomført en omfattende kompetanseløft i fht TID-modell (Tverrfaglig intervensjon for utfordrende atferd ved demens) og MAP (Møte med aggresjonsproblematikk).

Musikkterapi er en etablert del av behandlingen ved døgnpostene og musikkterapeuten bidrar med sin kompetanse til miljøterapeutisk arbeid. I tillegg har en benyttet seg av dyresassistert terapi, hatt fokus på fysisk aktivitet, mat og måltider, og det er nylig gjennomført et prosjekt om atferdsaktivering.

Det er også lagt til rette for bruk av utearealene for miljøterapeutisk arbeid, med sansehage, høner og minigris.

Utredning og behandling ved NKS Olaviken skal være kunnskapsbasert. I tillegg ønsker vi å ha en tilnærming til våre pasienter der bedringsfokus eller «recovery» er sentralt.

Selvbestemmelse og selvstyring er sentral i bedringsprosessen i tillegg til myndiggjøring, tilhørighet, håp og optimisme, identitet, menig og mål.

Bedringsfokus har mye til felles med personsentrert tilnærming som er en etablert tilnærming i vår utredning og behandling.

Recoveryorientert praksis kan være et nyttig bidrag med tanke på å undersøke våre holdninger i fht miljøterapi og behandlingsmål:

DØD-MANNS TEST: Selv døde menn og kvinner vil oppfylle behandlingsmål som «å redusere perioder med hevet stemningsleie», «å dempe uro», og «å fjerne uønsket atferd på avdelingen».

Derfor må vi velge mål som viser bedring som en levende og aktiv prosess; bedringsmål som handler om personens ambisjoner og drømmer:

«Å ha mer kontakt med familie», «å være mest mulig selvhjulpen i hverdagen», og «å ha noen å spise middag med». Dette er mål som ikke kan nås av døde personer.

I planperioden vil våre 4 døgnseksjoner jobbe mot følgende mål:

  1. Mer systematisk og strukturert miljøterapeutisk behandling for pasienter i avdeling døgn (4 døgnseksjoner)
  2. Økt kompetanse
  3. Bedre behandlingseffekt ved døgnbehandling
  4. Øke bevissthet for og bruke miljøterapi i større grad som ikke-medikamentell første valg
  5. Overføring av kompetanse til kommunehelsetjeneste og evt. andre deler av spesialisthelsetjenesten

 

Sist oppdatert 30.03.2023