Dine rettigheter

Her finner du nyttige sider som kan være til hjelp

  • Egenandel og frikort

Egenandel og frikort
Egenandel er betaling som inngår i opptjening til frikort for helsetjenester.

helsenorge.no kan du lese mer om ordningen

Egenandelstaket i 2021 er 2 460 kr og du vil automatisk få tilsendt frikort om du oppnår denne grensen. 

helsenorge.no kan du lese mer om frikort-ordningen

Vi minner om at dersom du ikke møter til timen din i poliklinikken blir du belastet med et ikke møtt gebyr (for tiden 375 kr). Dette gebyret inngår ikke i egenandelen eller i frikortordningen. Dersom du ikke kan møte til avtalen din må du melde fra minst 24 timer før.

  • Fritt behandlingsvalg

 

Skal du til undersøkelse eller behandling ved et sykehus? Du kan selv velge behandlingssted. Før du tar en beslutning er det viktig at du har god informasjon om hvilke alternativer du har. Bruk informasjonstjenesten velg behandlingssted og våre pasientrådgivere som støtte i valget.


Publisert 24.04.2018 / Sist oppdatert 10.08.2023
Nettsiden velg behandlingssted
Nettsiden velg behandlingssted har blant annet informasjon om ventetid og antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted. På nettsiden finnes også informasjon om rettigheter, oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer.

Velg behandlingssted 

Pasientrådgivere

Pasientrådgivere er sykepleiere med erfaring fra spesialisthelsetjenesten. På telefon kan du få individuelle råd om valg av behandlingssted og om rettighetene dine. Pasientrådgiverne har taushetsplikt. Du når din lokale pasientrådgiver på telefon  24 24 05 00.

 
Fastlegens ansvar

Fastlegen er pasientens viktigste rådgiver ved valg av behandlingssted. Som henvisende lege bør du i samarbeid med pasienten undersøke ventetider ved ulike behandlingssteder.

Fastlegens ansvar (helsedirektoratet.no)


 Kjernejournal 

Kjernejournal
Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. 

Kjernejournal erstatter ikke journaler du har hos fastlege eller på sykehus, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner hvor det haster å finne informasjon om helsetilstanden din.

Hvorfor kjernejournal?

I dag bruker helsepersonell ofte tid på å lete etter oppdaterte opplysninger om pasientens helse før behandlingen kan starte. Når det haster, kan dette få alvorlige følger for deg.

Rask tilgang til viktige opplysninger

Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til utvalgte og viktige helseopplysninger om deg, uavhengig av hvor du får behandling. Legges du inn på et sykehus eller DPS hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal å finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.​

Den 1. mars 2015 fikk alle innbyggere på Vestlandet tilgang til sin kjernejournal via helsenorge.no. Helsepersonell vil få tilgang til kjernejournal fra april 2015.

  • Min pasientjournal
  • Min pasientjournal
    All pasientbehandling skal dokumenteres i en pasientjournal. Som pasient har du rett til innsyn i din egen pasientjournal. Fra og med 1.september 2016 (psykiatri) har pasienter fått tilgang til sin elektroniske journal via helsenorge.no

    Les mer her: Se pasientjournalen din fra Helse Vest - helsenorge.no

  • Klagerett og rettsikkerhet

Klagerett og rettsikkerhet
Dersom du er misfornøyd med behandlingen du får eller har fått på NKS Olaviken, kan du først ta det opp med din behandler eller alternativt klinikksjef Minna Hynninen (tlf 56 15 10 00).

Det finnes også eksterne instanser som kan kontaktes:

Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen behandler klager på innleggelser, bruk av tvang og lignende. Kontrollkommisjonen besøker Olavikens døgnavdeling ca. en gang i måneden. Den som fremmer sak for kontrollkommisjonen bør ha egen advokat. Advokathjelp er gratis når det fremmes sak om tvangsbruk. Institusjonen eller kontrollkommisjonen er behjelpelig med å skaffe advokat til klagesaker. Lederen for Kontrollkommisjonen kan kontaktes direkte eller pr. brev:

Tlf: 92 22 60 75

E-post: falch@falchadvokatene.no

Postadresse: Postboks 434 Marken, 5832 Bergen

 

Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på innholdet i / kvaliteten av behandlingen. Du kan også sende en klage til statsforvalteren dersom du mener at du ikke har fått de tjenestene du har krav på. Klage til statsforvalteren skal være skriftlig.

 

Statsforvalteren i Vestland

Postboks 7310, 5020 Bergen

E-post: sfvlpost@statsforvalteren.no

Tlf. 57 64 30 00

Pasient- og brukerombudet

Pasientombudet skal væra pasienten sitt talerør og arbeide for pasientens rettssikkerhet. De hjelper pasienter og pårørende med råd, veiledning og bistand.

Pasient- og brukerombudet Vestland (kontor Bergen)

Besøksadresse: Zander Kaaes gate 7, 5015 Bergen

E-post: hordaland@pasientogbrukerombudet.no

Tlf. 55 21 80 90

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk pasientskadeerstatning behandler søknader om erstatning, hvis du har fått en skade som skyldes en svikt i helsetjenesten.

Mer informasjon: https://www.helsenorge.no/klage-og-erstatning/slik-soker-du-erstatning/

  • Rett til Tolk

Rett til tolk
Helsetjenesten har et ansvar for å sikre god kommunikasjon mellom helsepersonell og pasienter med begrensede norskkunnskaper. Ved behov skal det bestilles kvalifisert tolk.

Du skal ha informasjon om egen helsetilstand og behandling på et språk du forstår 
Helsetjenesten har plikt til og ansvar for å bestille tolk
Tolketjenesten er gratis for pasienten
Du kan ringe til helsetjenesten og be om at den bestiller tolk
Du kan ha rett til tolk selv om du snakker norsk til daglig.
Bare en kvalifisert tolk skal brukes som tolk
Barn eller andre familiemedlemmer skal ikke brukes som tolk 
Helsepersonell har plikt til å vurdere om det er behov for tolk
Helsepersonell har plikt til å gi helsehjelp på en forsvarlig måte og sikre at det er god informasjon og kommunikasjon. 
Hvis du har begrensede norskkunnskaper kan det hende at det er behov for tolk for å sikre at alt som blir sagt blir forstått
Hvis du ikke kan møte til avtalt time, må du avbestille senest 24 timer i forveien. Hvis ikke, må du likevel betale for konsultasjonen. Det er særlig viktig å huske på dette når tolk er bestilt.

Tolk i helsetjenesten – rett til informasjon på ditt språk - Helsenorge

 

 

Sist oppdatert 02.02.2024