Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Som pasient eller pårørende har du rett til å medvirke i valg av undersøkelse, behandling eller tjenestetilbud. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke. Brukermedvirkning betyr at tjenestetilbudet, så langt som mulig, skal utformes i samarbeid med pasienten eller brukeren. Det skal legges stor vekt på pasientens eller brukerens synspunkter når helsetjenestetilbud utformes. Målet er at pasienten eller brukeren skal få et godt tilbud, som er tilpasset deres behov.Som pasient har du rett til nødvendig informasjon om din helsetilstand og tjenestetilbud for å kunne medvirke, blant annet i forhold til

·       Fastsettelse av mål for utredning eller behandling

·       Valg av behandlingsmetode

Retten til brukermedvirkning gjelder kun for tjenestetilbud som er tilgjengelig og blir ansett som faglig forsvarlig

Les mer om brukermedvirkning:

Brukermedvirkning - helsenorge.no

Brukerrepresentant​

Trud​e Kjelby Antoniazzi er bruker-/pårørenderepresentant ved NKS Olaviken.

portrett


En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende og som ønsker å dele sine erfaringer til bruk i sykehusets forbedringsarbeid.

I samarbeidsmøter er brukerrepresentanter og fagpersoner likeverdige møtedeltakere. Brukerrepresentanten skal bidra til å ivareta pasient- og pårørendeperspektivet i det arbeidet representanten er involvert i.

På systemnivå skal brukerrepresentanter være med å videreutvikle og kvalitetssikre driften av sykehuset i samarbeid med ledere og medarbeidere.

Trude deltar i NKS Olavikens Kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg (KOP), Klinisk etikkomite (KEK), samt i prosjektgrupper for forsknings- og innovasjonsprosjekter.

E-post: brukerrepresentant.olaviken@gmail.com

Postadresse: Brukerrepresentanter, NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, Askvegen 150, 5306 Erdal.​​

 

Erfaringskonsulent


Sissel Sanden-Venge er erfaringskonsulent ved NKS Olaviken

portrett

Erfaringskonsulent er en person som er ansatt på bakgrunn av sin erfaringskompetanse, enten som bruker eller pårørende.

Erfaringskonsulenten skal bidra til økt brukermedvirkning på blant annet individnivå. På systemnivå kan erfaringskonsulenten bidra til tjenesteutvikling ved å ta utgangspunkt i pasientene og pårørendes behov. Dette skal gjøres i samarbeid på tvers av nivåer og seksjoner internt.

For mer informasjon om hva en erfaringskonsulent er se vedlagt link

Erfar​ingskonsulenter - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Dersom du som pasient eller pårørende har forbedringsforslag eller en sak som du ønsker at tas videre til sykehusledelsen eller KOP, kan du ta kontakt med brukerrepresentantene:

Ønsker du å komme i kontakt med vår erfaringskonsulent så send en e-post til olaviken@olaviken.no​​

Sist oppdatert 02.02.2024