Forløpskoordinator

Forløpskoordinator pakkeforløp psykisk helsevern voksne.

Innføring av pakkeforløp innebærer at alle virksomheter innen spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal utpeke forløpskoordinator.

Forløpskoordinator har delegert ansvar for og myndighet til å sikre sammenhengende pasientforløp og oppfølging uten unødig ventetid. Forløpskoordinator skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten, eventuelt kontaktlege/-psykolog.

Forløpskoordinator ved NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus.

Avdeling poliklinikk: Lisbeth Johansen 55381880.

Avdeling døgn: Ann Kristin Dvergsdal 56151002.

Les mer om pakkeforløp:

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus? - helsenorge.no

Sist oppdatert 10.08.2023