Ambulant virksomhet

Ambulant virksomhet betyr at fagpersoner fra spesialisthelsetjenesten utreder pasienten der den bor. Dette skjer i de tilfeller hvor pasienten er så alvorlig psykisk syk eller fysisk svekket at en time ved poliklinikken ikke lar seg gjennomføre. 

Ambulant virksomhet gjelder særlig pasienter med demenssykdom og psykiske og/eller atferdsmessige tilleggssymptomer, og som bor i eget hjem, på sykehjem eller i bofellesskap med tilsyn av helsepersonell.
I utredningen brukes det standardiserte og anbefalte utrednings- og kartleggingsinstrumenter. Vi innhenter også opplysninger fra personalet på sykehjem/bofellesskap/hjemmesykepleie og fra pårørende når det er mulig.
Anbefalinger om tiltak blir sendt til legen som har sendt henvisningen. Personalgruppen på sykehjemmet/bofelleskapet/hjemmesykepleie kan få tilbud om faglig veiledning. 

Les om vårt tilbud intensiv ambulant team under.

Olaviken poliklinikk tilbyr gjennom hele året ambulante tjenester, men disse har noe lenger responstid.

Intensiv ambulant team

Vi vet at å flytte eldre pasienter med eksempelvis langtkommet demens og tilleggsutfordringer har en kostnad. Flytteprosessen kan blant annet øke pasientens forvirringstilstand, noe som kan føre til et forverret utgangspunkt for god utredning og behandling. I tillegg kan innleggelse på tvang under psykisk helsevern føre med seg uheldige overganger, følelser og evt. episoder for pasient, pårørende og personalet. Med det som utgangspunkt har vi ønsket å se på en organisering og utvikling av vårt ambulante tilbud som gjør det mulig å raskt behandle eldre med alvorlige og sammensatte behov i deres eget miljø med så lite inngripen i deres liv som mulig, samt bistå kommunene med kompetanseheving, veiledning og undervisning. Det ble derfor i november 2021 startet opp et prosjekt med «intensivt ambulant team».

Hvem er vi?
Intensivt ambulant team er et tverrfaglig team sammensatt av erfarne fagfolk på feltet; psykiater, psykologspesialist, sykepleier og psykiatrisk vernepleier. Hensikten med teamet er å raskt behandle pasientene i deres eget miljø med så liten inngripen i deres liv som mulig, samt bistå kommunene med kompetanseheving.

Målgruppen:
Målgruppen vil være sykehjemspasienter med sammensatte behov hvor sykehjemmet står i en krevende situasjon der det er nært forestående med innleggelse, og en ønsker å se muligheten for å iverksette tiltak i pasientens eget miljø raskt.

Organisering:
Teamet tilbyr rask, men ikke øyeblikkelig hjelp. Med en responstid på 1-4 dager vil teamet raskt bistå med å vurdere pasienten, iverksette aktuelle tiltak og bistå personalet med intensiv veiledning og oppfølging. Vi presiserer at det ikke må være akutte behov/ behov for øyeblikkelig hjelp, da det i akutte situasjoner ofte kreves andre tiltak. Teamet er operativt tirsdag og torsdag foruten ferie og helligdager.

Et helhetlig perspektiv med pasienten i sentrum er viktig. Pasientens somatiske, psykiske og sosiale behov må ivaretas. Som utgangspunkt ser en for seg en definert oppfølgingsperiode på 2-4 uker med tett oppfølging. Den konkrete oppfølgingen vil variere ut ifra pasientens symptomtrykk og behov, men det kan omhandle medikasjon, miljøterapeutiske tiltak, veiledning og opplæring av personalet på aktuelle verktøy som MAP, TID og deeskalering. Det er viktig med godt samarbeid mellom teamet og kommunen.

Underveis i oppfølgingsperioden vil pasienten bli kontinuerlig vurdert. Vurderes symptomtrykket av en slik alvorlighetsgrad at det ikke er mulig å yte nødvendig helsehjelp på eksempelvis sykehjemmet vil pasienten bli innlagt. Dersom innleggelse ikke er nødvendig ser en for seg at saken avsluttes etter endt oppfølgingsperiode eller overføres til vanlig poliklinisk kontakt.


Intensiv abulant team.pdfKontakt

Slik finner du fram

En gruppe hvite blomster

Poliklinikken