Informasjon om utskriving av pasient der det er behov for å anvende pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-5

Helsedirektoratet har kommet med en uttalelse som gjelder vedtakskompetanse for innleggelse i kommunalt sykehjem med tvang når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet har kommet med en uttalelse som gjelder vedtakskompetanse for innleggelse i kommunalt sykehjem med tvang når pasienten er innlagt i spesialisthelsetjenesten.

Helsehjelp skal fattes av det helsepersonellet som er ansvarlig for helsehjelpen

 

Rettslig sett foregår innleggelse i sykehjem på et kommunalt nivå, da er det kommunen som har kompetanse og myndighet til å ta denne beslutningen.

 

I de tilfeller pasienten utskrives fra spesialisthelsetjeneste og skal overføres til sykehjem er det pasientens fastlege som er ansvarlig for å fatte overføringsvedtak. Det vil da være naturlig at den ansvarlige (fastlege) søker råd hos spesialisthelsetjenesten.

 

Når det gjelder tilbakehold i sykehjemmet når pasienten er blitt innlagt, vil det som hovedregel være helsepersonell ved sykehjemmet som iverksetter helsehjelpen og derfor er «ansvarlig» etter § 4A-5.


Sist oppdatert 09.11.2021