Differensierte tjenester som møter behov i befolkningen og hos den enkelte pasient

Vi skal være en endringsdyktig organisasjon som tilpasser seg aktuelle endringsfaktorer

NKS Olaviken tolker samfunnsoppdraget, som et ansvar for både de som til enhver tid er under utredning eller behandling, og samtidig ansvar for de eldre med alvorlige alderspsykiatriske lidelser som står på venteliste. Organisasjonen arbeider kontinuerlig med å være endringsdyktig for å justere seg inn mot de behov befolkningen har (jfr. pasientens helsetjeneste). Dette innebærer at tjenester utformes med utgangspunkt i en helhetlig vurdering og tilbys utfra individuelle behov (liggetid, grad av utredning og behandling mv). På en slik måte vil NKS Olaviken til enhver tid yte kvalitetsmessige gode helsetjenester til den enkelte pasienten som er i behandling, opp mot pasienter som venter på tjenester. 

Endringer i demografi, behandlingsmetoder og forventning fra eier til organisering av tjenester påvirker måten NKS Olaviken vil organisere driften. En dreiing av døgnbehandling mot pasienter med alvorligere og/eller mer komplekse tilstander vil kreve ytterligere differensiering av døgnplassene, slik at NKS Olaviken kan møte mer krevende pasienter med tilpasset kompetanse, arealer og arbeidsformer. Med tanke på arbeidsformer vil det økende volumet i antall eldre over 65 år også stille krav til effektiv bruk av døgnplasser med kortest mulig liggetid, med mer ambulant/poliklinisk oppfølging i før-/etterkant av innleggelsen. En slik tilpasning i arbeidsform vil også kunne suppleres med tjenesteinnovasjon, som bidrar til tettere og enklere kommunikasjon og samhandling med andre deler av helsetjenestene. ​

Vi skal gradvis allokere ressurser for å øke poliklinisk og ambulant virksomhet og differensierer døgnplasser. Parallelt vil det være utprøving av teknologiske og andre innovative løsninger. Målet er økt tilgjengelighet og effektivitet. Endring i arbeidsformer og tjenesteinnovasjon skal ha et tempo som er tilpasset pasientenes ressurser og behov. 

  • Teknologisk innovasjon for bedre behandlingseffekt og forskning på ikke-medikamentell behandling (eks. chronoterapi og lasermålinger av døgnrytme, søvn og aktivitet) 
  • Effektiv og treffende bruk av døgnplasser 
    • Plasser for raske og relativt kortvarige innleggelser for stabilisering (Obs tilrettelagte lokaler for skjerming og kompetanse i fht utagerende atferd) 
    • Kortere liggetid gjennom effektivisering av drift og oppgaveplanlegging, herunder eksempelvis frigjøring av ressurser til godt for- og ettervernsarbeid 
    • Utvikle samhandlingen med kommunene knyttet mot å sikre gode overføringer
  • Vurdere nedtrekk i sengeplasser opp mot økning av ambulant og poliklinisk aktivitet 
  • Vurdere nye tjenestetilbud som dagavdeling og kveldspoliklinikk, og arbeidsformer som øker behandlingseffekt og effektivitet, eks. digitale tilbakemeldingssystemer for monitorering av symptomer og behandlingseffekt
Sist oppdatert 15.08.2022