topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
    - Utredningskurs, innlegge av Hilde Iden
    - Innlegg Laila Helland, utredningskurs 11.5.16
    - Innlegg utredningskurs av overlege Elena Selvåg
    - Arbeid i et kommunalt demensteam - organisering og erfaringer Runhild L. Syse.
    - Temadag om miljøbehandling i demensomsorg 12.april 2011
    - Temadag om sittedans 6. april 2011
    - Temadag om utfordrende adferd 28. mars 2011
    - Videreutdanning i Marte Meo innen demensfeltet
    - Temadag om demens 26. januar 2011
    - Temadag Samhandling med personer med demens
    - Temadag og demens 26. oktober 2010 i Førde
    - Temadag om personer med utviklingshemming og demen
    - Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
Aktuelt
Kontakt

 

 Temadag om dagtilbud 17. mars 2011
 
   
 
Tilrettelegging av dagtilbud for personer med demens – etablering, drift og innholdI Demensplan 2015 - ”Den gode dagen” legger regjeringen vekt på dagtilbud og tilrettelagte aktiviteter som helt sentrale og grunnleggende element i et helhetlig omsorgstilbud til personer med demens. I Rundskriv I-5/2007 ”Aktiv omsorg” presiseres kommunenes ansvar for slike tilbud i tråd med sosialtjenestelovens formål om å ”bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre”. I rundskrivet blir det understreket at godt utbygde dagaktivitetstilbud, sammen med gode hjemmetjenester, i mange tilfeller kan bidra til å hindre eller utsette innleggelse i institusjon.Dagtilbud blir omtalt som det manglende mellomleddet i omsorgstjenesten. Når Demensplanen er gjennomført i 2015 ”skal kapasiteten av avlastningstiltak ha økt betydelig og dagaktivitetstilbud ha blitt et sentralt ledd i tiltakskjeden for mennesker med demens og deres pårørende”.

Målgruppe for kurset: Kommunale ressurspersoner som planlegger å etablere tilrettelagte dagtilbud og personale som arbeider i etablerte tilbud. Ledere med ansvar for tjenestetilbudet til personer med demens.

Målsetting: Øke kompetanse om tilrettelagte dagtilbud for personer med demens. Gi ideer til etablering eller videreutvikling av egne tilbud.

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialitet i sykepleie og ergoterapi. Det søkes også godkjent hos Fagforbundet ifht. klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og fagstige for aktivitører.

Bergen, 17. mars 2011
(Scandic Bergen City, Håkonsgt. 3-5)
Klikk på ikon for å laste ned dokument:

Read file
 


Utskriftsvennlig versjon   

 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank